Demnächst auch im Internet:

Heidehotel Jagdhof Dobra GmbH
Kirchplatz 1 - 04924 Dobra
Telefon: (03 53 41) 16 99 63

info@heidehotel-dobra.de
www.heidehotel-dobra.de